• Kumpulan Sajak Sunda


  KUMPULAN SAJAK SUNDA

  Sajak Sunda umurna teh geus leuwih ti satengah abad. Kitu sotenan lamun diukur ti mimiti Kis Ws nulis sajak, dituturkeun ku KTS (Kadir Tisna Sudjana), ditema ku “Polemik” ngeunaan hak hirup sajak, sarta nepi ka baranahan tug nepi ka kiwari. Mapay lalakon nu sakitu panjangna teh, tangtu we urang bakal panggih jeung patok-patok anu kawilang tingjalegir, kayaning: Kis Ws, Sayudi, Ayip Rosidi, Surachman RM, Wahyu Wibisana, Rachmat M.Sas Karana, Usep Romli, tug nepi ka Godi Suwarna.
  Panjang pisan mun ditataan hiji-hiji teh. Tapi cindekna mah eces pisan: sanajan harita kungsi dianggap banda deungeun-deungeun, tapi sajak angger dipikabeuki jeung dipikaresep. Sarta anu leuwih penting ti eta, tetep dianggap hiji wangun ekspresi pikeun ngagelarkeun sastra.
  Nyutat tina sabagean eusi Buku Saratus Sajak Sunda, kenging ngempelkeun Abdullah Mustappa anu diterbitkeun ku CV Geger Sunten Bandung, mangrupi pedaran anu munggaran dina Rohangan Wangun Sajak.
  Boh bilih baraya Kisunda aya nu hoyong ngadeudeul dina Rohangan Sajak ieu, tiasa ngintunkeun sajakna

  TUKEURAN IEU SAJAK
  Tukeuran ieu sajak

  Ku salambar simbut atawa samak saheulay

  Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay

  Pating golepak dina trotoar
  Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak

  Heug sidkahkeun kanu haropak

  Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak
  Tukeuran ieu sajak

  Ku sababaraha siki pelor

  Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator

  Sina enya kalojor
  Tukeuran ieu sajak

  Ku beubeutian tina kalbu anu rido

  Keur nyebor anu balangsak

  (Lamun teu kitu sasaak)
  (Yus Rusyana, Ciliwung, 19 Juli 1966)

  WASIAT KONGLOMERAT
  Lamun Apih paeh

  pangbungkuskeun ku salambar boeh

  ladang ngeleketek

  tina rupa-rupa proyek
  Lamun Apih nemahan pati

  pangmesenkeun padung jati

  ladang ngumpulkeun komisi

  jeung rupa-rupa korupsi
  Kontrak-kontrak nucan diteken

  Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun

  awurkeun luhureun paesan

  na tetengger heug tulisan

  : parantos mulang ka kalanggengan

  Apih, konglomerat tuladan
  (Taufik Faturahman, 1992, Galura No.38)

  PANGBALIKAN
  Iuh, iuh gunung kuring

  angin ulin dina embun-embunan

  sawaktu-waktu kuring kudu nepungan

  dumeh hirup halabhab cinta

  di maranehna nya ayana
  Aya sababna kuring tibelat

  aya sababna kuring pegat

  tapi nu ahir lain kaabadian

  kakasih dina hate ngawih deui
  Iuh,iuh gunung kuring

  nyata, nyata tanda-tanda

  ngabalungbung jalan hirup

  nepi ka nyawa rek asup

  ka maranehna kuring rek balik

  ka maranehna kuring rek pamit
  (Wahyu Wibisana, Ciawang ,28-7-56, tina Kanjutkundang)

  LEUWI
  sora nu tinggerendeng

  teu weleh saheng

  di leuwi aing
  laut nu tan istirah

  teu weleh motah

  di leuwi aing
  di leuwi aing

  sagala teu weleh betah

  sagala teu weleh motah
  (Abdullah Mustappa, Tina Mangle No.217)
  LALAKON I
  Mangsa budak resep ulin

  ngarucu bulan

  mangsa rumaja resep wanoja

  ngumbar asmara

  nincak sawawa narik jangkar

  ngambah sagara

  geus kolot mah kari tapakur

  isuk sore ngitung

  umur!
  (Hadi AKS, Tina Galura No.39)
  LAGU HIRUP
  Unggal poe unggal lengkah

  nataan tanggal dina kalender

  angger aya nu diarep-arep

  ari umur melesat henteu kajeueung
  Dina beja dina carita

  teu weleh aya nu miheulaan

  warna-warni kajadian. Teu kapireng

  da puguh katalimbeng rusiah
  Dina sakeclak cimata. Aya kasedih

  nu teu kedal. Dina kongkolak

  kahirupan. Aya nu miang

  teu mulang deui
  (Eddy D. Iskandar, 1992)

  BONGAN KITU
  Bongan kitu disebutna, puguh mega

  dipapay di awang-awang: cek aing angin
  bongan kitu karasana, nyerina raheut

  tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi
  bongan kitu digambarna, geulis kabina-bina

  ditepungan unggal wayah: cek aing werejit
  bongan kitu pandena, nyarita sorangan

  ditataan di rs jiwa: cek aing eling
  bongan kitu ayana, beda jeung nu lian

  diguliksek dina kamus: cek aing ibadah
  bongan kitu itunganana: Gusti
  (Juniarso Ridwan, 1992)

  PADUNGDUNG DANGDUT
  “Hidup! Hidup! Hidup!” cek peureup mani baruleud ngahaja nonjokkan

  angin nu keur tibra lebah liliuh caringin. Angin teh tibuburanjat nyusul

  manuk nu ti heula ngagarapak tina dahan kana dahan. Barengong

  angin jeung manuk mireungeuh mangpirang peureup tinggorowok

  nyentakan beurang bayeungyang. Beurang tembong rerenjagan tuluy

  kabur sakur pangacianana. “Hidup aing! Hidup aing! Hidup aing!”

  cek peureup beuki tararik bari tembong aya seuneu ngabebela tina

  sela-sela ramo. Ngadegdeg angin jeung manuk nenjo beurang beuki

  soak gogobrot juuh kesangan. Keur kitu, panonpoe ngagilerkeun

  cahayana nyorot peureup nu ngabring ti peuntas ditu “Aing ge hidup!

  Aing ge hidup! Aing ge hidup!” cek peureup nu karek cunduk sarta

  teu tata teu titi ujug-ujug ngajorag nu keur sesentak. Ger campuh

  peureup jeung peureup nu sarua pada-pada sareuneuan ngabebela

  Peureup diadu jeung peureup deui. Tinggorowok. Tingjarekok sora nu

  patonjok-tonjok. Angin mabal. Manuk mabur. Beurang geheng. Getih

  peureup boborot nyiram sampalan. Kacaturkeun tengah peuting,

  disaksian imut bulan, dua peureup nu baradag sasalaman handapeun

  tangkal caringin. Nu itu nyiwit ceuli saeutik. Nu ieu bet ngeleketek.
  (Godi Suwarna, Kotakidul, 92, Galura No.16)

 • 0 komentar:

  Posting Komentar

  GET A FREE QUOTE NOW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

  ADDRESS

  4759, NY 10011 Abia Martin Drive, Huston

  EMAIL

  contact-support@mail.com
  another@mail.com

  TELEPHONE

  +201 478 9800
  +501 478 9800

  MOBILE

  0177 7536213 44,
  017 775362 13